ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකා පුත්‍රයින් Great Son Of Sri Lanka
රට ජාතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා තම දිවිය කැපකරන ලද සොහොයුරන් හිරැ නැග එන මොහොතේත් හිරැ බැසයන මොහොතේත් සැමදා සිහිකරන්නෙමු.
තිබ්බොටුගොඩ හොරගොල්ල ගණේමුල්ල යන අප ගම්මානයන්ට අයත් රට ජාතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා තම දිවිය කැපකරන ලද සොහොයුරන් හිරැ නැග එන මොහොතේත් හිරැ බැසයන මොහොතේත් සැමදා සිහිකරන්නෙමු
1980 සිට 1997 /1980 to 1997
සාරාමිත් ශ්‍රී අමරසිංහ ශ්‍රී ලංකා පාබල හමුදාව 1983 ජූලි මස 13 වෙනි දින යාපනය ගුරැනගර්හිදී සෙබලුන් 12 දෙනකු සමගින් බිම් බෝම්බයකට හසුවිමෙන් මිය යන ලදී.. බෙදුම්වාදී කොටි ත්‍රස්ත්‍රවාදින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාව වෙත එල්ල වූ ප්‍රථම පහරදිම වශයෙන් මෙම ප්‍රහාරය ඉතිහාසයට එක්වේ.මෙම ප්‍රහාරයත් සමගින් හ්‍රී ලංකා පුරා කළබල කාරි වාතාවරනයක් පැන නගින ලදී Saramith Sri Amarasinha :- Sri Lanka Light Infentry ...

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

 
මෙරිල් අබේකෝන් :- ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව Meril Abeykoon පූනරින් කදවුරට ත්‍රස්ත පහර දීමේදී මිය යන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

මෙරිල් අබේකෝන් :- ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව Meril Abeykoon පූනරින් කදවුරට ත්‍රස්ත පහර දීමේදී මිය යන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Copral Ajith Nishantha Silva :- Sri Vijayabahu Rejiment...කෝප්‍රල් අජිත් නිශාන්ත සිල්වා ශ්‍රී ලංකා විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව 1996 ත්‍රස්ත්‍රවාදින් විසින් මුලතිව් කදවුරට එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Copral Ajith Nishantha Silva :- Sri Vijayabahu Rejiment...කෝප්‍රල් අජිත් නිශාන්ත සිල්වා ශ්‍රී ලංකා විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුව 1996 ත්‍රස්ත්‍රවාදින් විසින් මුලතිව් කදවුරට එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Lance Copral Nissanka Pires:- Sri Lanka Electrical Michanical Engeneers ...ලාන්ස් කෝප්‍රල් නිශ්ශංක පීරිස් ශ්‍රී ලංකා විදුලි හා යාන්ර්‍තක ඉංජිනේරැ රෙජිමේන්තුව 1996 සැප්තැම්බර් මස 26 දින පරන්තන් ක්‍රියාන්විතයේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Lance Copral Nissanka Pires:- Sri Lanka Electrical Michanical Engeneers ...ලාන්ස් කෝප්‍රල් නිශ්ශංක පීරිස් ශ්‍රී ලංකා විදුලි හා යාන්ර්‍තක ඉංජිනේරැ රෙජිමේන්තුව 1996 සැප්තැම්බර් මස 26 දින පරන්තන් ක්‍රියාන්විතයේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Eng vikum Lakmal :- Sri Lanka Ehgineru Sewa Regiment...ඉන්ජිනේරැ සෙබළ විකුම් ලක්මාල් 03 වන ඉංජිනේරැ සේවා රෙජිමේන්තුව 2014 ඉංජිනේරැ සේවා රාජකාරින්හි නිරතව සිටින අවශෟථාවේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Lance Copral Deneth Hasantha Silva :- Sri Lanka Amour Crops ...ලාන්ස් කෝප්‍රල් දිනෙත් හසක්ත සිල්වා ශ්‍රී ලංකා සන්නාහ සන්නද්ධ බළකාය 1995 යාපනයේ ක්‍රීයාන්විතයේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Eng vikum Lakmal :- Sri Lanka Ehgineru Sewa Regiment...ඉන්ජිනේරැ සෙබළ විකුම් ලක්මාල් 03 වන ඉංජිනේරැ සේවා රෙජිමේන්තුව 2014 ඉංජිනේරැ සේවා රාජකාරින්හි නිරතව සිටින අවශෟථාවේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

Eng vikum Lakmal :- Sri Lanka Ehgineru Sewa Regiment...ඉන්ජිනේරැ සෙබළ විකුම් ලක්මාල් 03 වන ඉංජිනේරැ සේවා රෙජිමේන්තුව 2014 ඉංජිනේරැ සේවා රාජකාරින්හි නිරතව සිටින අවශෟථාවේදී මියයන ලදී

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

 

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

See More Detail තවත් විස්තර බලන්න >>>>

 

 1994 වව්නියාවේ ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ යෙදී සිටියදි මියයන ලදී 1994 waunia Operation

 
රට ජාතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා තම දිවිය කැපකරන ලද සොහොයුරන් හිරැ නැග එන මොහොතේත් හිරැ බැසයන මොහොතේත් සැමදා සිහිකරන්නෙමු.

 

                            Copy write 2013 ©Sri Lanka Elle(sjs)